نقطه ی سه گانه یا Triple Point

هر سه فاز یک ماده (گاز، مایع، و جامد) تنها در یک فشار و دمای مشخصی می توانند به طور همزمان و در تعادل ترمودینامیکی با هم حضور داشته باشند.

نقطه ی سه گانه ی H2O نقطه ای که در آن هر سه فاز یخ، آب و بخار در تعادل قرار دارند، در دمای 273.16 K و فشار مطلق 0.006112 bar رخ می دهد. این فشار خیلی نزدیک به خلاء مطلق است. اگر در همین دما، فشار از این بیشتر کاهش پیدا کند یخ به جای اینکه ذوب شود، مستقیما" به بخار تصعید می شود.

در واقع همونطور که می دونیم با کاهش فشار، نقطه ی جوش آب میاد پایین حالا اگر ما به این کاهش فشار ادامه بدیم به حایی می رسیم که دمای جوش و دمای انجماد با هم یکی می شن مشابه همین پدیده برای تصعید اتفاق میفته . اگر نمودار تغیرات نقطه ی جوش یا میعان، ذوب یا انجماد، و نقطه ی تصعید را رسم کنیم، سه منحنی به دست میاد که در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند که همان نقطه ی سه گانه است.

/ 0 نظر / 38 بازدید